AYDINLATMA METNİ

HİDROTİM MÜHENDİSLİK MAKİNE VE SAVUNMA SANAYİ AŞ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

HİDROTİM MÜHENDİSLİK MAKİNE VE SAVUNMA SANAYİ AŞ (“HİDROTİM” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine maksimum dikkat ve özen göstermekte ve kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetle hareket etmekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile HİDROTİM tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


I- Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca HİDROTİM, “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Fabrika Adres : Ostim OSB Mah. 1212. Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA- TURKIYE

Telefon : 0 (312) 385 16 61

Fax : 0 (312) 385 62 61

Web Adresi : http://www.hidrotimdefence.com/

E-Mail Adresi : info@hidrotimdefence.com


II- İşlenen Kişisel Veriler

HİDROTİM ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası, imza, cinsiyet;
 • İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah;
 • Finans Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, banka hesap verileri, maaş bilgileri, ödeme makbuzu, banka dekontu;
 • Mesleki Deneyime İlişkin Verileriniz: Üniversite sınavı sonucu, üniversite kayıt belgesi, diploma örneği, mesleki eğitim sertifikaları, transkript bilgileri, görev, istihdam yeri, işbaşı tarihi,

(v) Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf

(vi) Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Verileriniz: Fabrika giriş-çıkış kayıtları

(vii) Sağlık Verileriniz: Sağlık durumu ve hastalık beyanları, kan grubu, geçirilen hastalıklar, ailesel hastalıklar, fiziki özellikle (boy-kilo), hekimin işe uygunluk değerlendirmeleri, hastalık tanısı ve kararı, teşhis, tavsiye, sağlık raporları;

(viii) Hukuki İşleme İlişkin Verileriniz: Mahkeme tutanakları, kira sözleşmesi;

 • Diğer Verileriniz: Bağlı çalışılan firma, ehliyet, araç plakası, araç ruhsatı, src ve k belgeleri, , araç ve ekipmanlarına ait bilgiler, tapu kayıt örneği, vekaletname, SGK bildirgesi, SGK dökümleri, ilgili oda kayıt belgeleri, kira sözleşmesi, vergi numarası, ziyaret edilen kişi ismi, ziyaret edilen kişinin bağlı çalıştığı firma.


III-İşleme Amaçları

HİDROTİM ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Fabrika ziyaretçi-araç giriş ve çıkış prosedürü gereğince ziyaretçi, taşeron firma çalışanı, araç giriş ve çıkış kayıtlarının yapılması;
 • Tedarikçi bilgilerinin alınması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İSG yıllık eğitim tekrarının yapılması,
 • İSG Toplantı Katılım Föylerinin kaydı,
 • Çalışanın kaza sonucu yaralanmasına istinaden hazırlanmış ön bilgilendirme raporunun hazırlanması,
 • Taşeron listelerinin oluşturulması,
 • Yeni network kullanıcılarının oluşturulması,
 • 5651 sayılı Kanun çerçevesinde alınması gereken bilgilerin alınması,
 • Danışmanlık hizmetlerinin alınması,
 • Toplantıların organize edilmesi,
 • Cari hesap tanımlamalarının yapılması,
 • Satıcı ve Müşteri cari tanımlamasının yapılması,
 • Yeni tedarikçi tanımlamasının yapılması,
 • Nakliyeci bilgilerinin kontrolünün yapılması,
 • Lisans verilerinin isimlendirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru formlarının alınması,


IV- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar dâhilinde Şirket içinde Şirket yetkilileri, ortaklarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


V-Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’ nun 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızaya dayanılarak veya

 1. fıkrasının a bendinde ‘’ Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, c bendinde ‘’ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç bendinde ‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, e bendinde ‘’ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f bendinde ‘’ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ şartlarına dayanılarak ve 6. maddenin 1. fıkrası uyarınca açık rızaya dayanılarak ile veya 3. fıkralarında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


VI- KKVK Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


VII- Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile “Ostim OSB Mah. 1212. Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA- TURKIYE” adresinde yer alan merkezimize adresi üzerinden Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

HİDROTİM bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. HİDROTİM’ in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

HİDROTİM MÜHENDİSLİK MAKİNE VE SAVUNMA SANAYİ